Ny standard for arealmåling av boliger

Den nye standarden gjelder for alle aktører i boligbransjen. – Vil gi mer nøyaktig informasjon til kjøpere, sier eiendomsmegler Helge Børsand.

Den nye standarden for arealmåling av bygninger, NS3940:2023, ble utgitt av Standard Norge den 1. november 2023. Alle bransjeaktører må i løpet av kort tid tilpasse seg denne nye arealstandarden.

– Vi ser helt klart fordelen med at alle interne og eksterne arealer måles opp nøyaktig da dette gjør meglerne i stand til å formidle mer nøyaktig informasjon til potensielle kjøpere, sier Helge Børsand, eiendomsmegler i Holmskau & Partners.

Kort oppsummert vil endringene i de nye arealreglene innebære;

• Begrepene «P-Rom» og «S-Rom» skal ikke lenger benyttes.
• Boligens areal skal oppgis i BRA (bruksareal).
• BRA deles i underkategoriene BRA-i, BRA-e, BRA-b.
• I tillegg opplyses det om åpent areal.
• Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).

Illustrasjon; Standard Norge.

Standard for privatboliger og næringsbygg
Standarden NS3940: 2023 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden brukes blant annet ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering/ tilstandsvurdering og forvaltning.

Standarden vil bli benyttet av både takstbransjen, eiendomsmeglere, utbyggere, arkitekter, finansnæringen og andre som forvalter informasjon om bolig- og bygningsarealer, uavhengig av om det er privatboliger eller næringsbygg.

Begrepsendringer ved oppmåling av bolig
For oppmåling av boliger er det en endring som er særlig merkbar for eiendomsmeglere. Arealbegrepene P-rom og S-rom utgår. I stedet måles BRA fordelt på ulike kategorier. Denne endringen er forklart med arealoppsett og illustrasjoner i et felles informasjonsskriv av bransjen.

Ved at arealkategoriene P-rom og S-rom fjernes, fjernes også en kilde til misforståelser om hva de ulike delene av boligene er godkjent til, ettersom målereglene og begrepet P-rom bare baseres på faktisk bruk, ikke hvilken bruk arealet er godkjent til.

– Bruksareal gir et godt bilde av det totale arealet, hvor innvendig bodareal slår ut likt uavhengig av boligselgers valg av innredning i boden, påpeker Børsand.

Den nye standarden er utarbeidet av Norsk Takst, Huseierne, Forbrukerrådet, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Her finner du fullstendig informasjon om endringene